ANBI GEREGISTREERD

Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek (Hospicegroep de Lelie) is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor wie geld aan Hospicegroep de Lelie wil nalaten of schenken, is het wellicht belangrijk te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen. Dus alles wat u aan ons nalaat, komt ook daadwerkelijk ten goede aan de doelstellingen van stichting en de vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg.

Met ingang van 1 januari 2014 zijn ANBI’s verplicht een aantal gegevens via de website te publiceren, met als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Voor Stichting Terminale Zorg Oost Achterhoek vindt u de gegevens hieronder.

Klik hier voor de gegevens van de Stichting Vrienden van Hospicegroep de Lelie

Naam:
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek (Kamer van Koophandel 09145813) Hospicegroep de Lelie

Fiscaal nummer:
8155.73.133

Contactgegevens:
Hospicegroep de Lelie Leliestraat 36
7101 CJ WINTERSWIJK
Tel: 0543 – 521111
E-mail: info@hospicedelelie.nl

Bestuurssamenstelling:
Het bestuur van de Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek (Hospicegroep de Lelie) is verantwoordelijk voor het beleid op hoofdlijnen, draagt zorg dat beleid wordt uitgevoerd conform de statutaire uitgangspunten en houdt toezicht op die uitvoering. Verantwoording vindt jaarlijks plaats door het uitbrengen van jaarverslag en de financiële verslaglegging. Op de pagina ‘Bestuur’ vindt u de huidige samenstelling van het bestuur.

Beleidsplan 2016-2021:
Het nieuwe beleidsplan is vastgesteld in mei 2016. De ambities voor de komende jaren liggen vooral op het gebied van kwaliteit van zorg en tevredenheid van gasten, vrijwilligers en overige betrokkenen.

Download hier de beleidsnota 2016-2021

Beloningsbeleid:
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek, volgt voor haar coördinatoren de ‘CAO voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg’. Enkele vrijwilligers, de zogenaamde vrijwillig coördinatoren, ontvangen een periodieke belastingvrije vergoeding op basis van de fiscale vrijwilligersregeling. Vrijwilligers ontvangen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte reiskosten.
De bestuursleden van Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek ontvangen geen vacatiegeld of een vergoeding voor gemaakte reis- en verblijfskosten.

Doelstelling:
De doelstelling van de vereniging is omschreven in de statuten: De stichting heeft ten doel:

De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Klik hier voor het jaarverslag van 2018

Financiële verantwoording:
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek is een stichting zonder winstoogmerk die haar activiteiten kan ontplooien door een subsidie van het Ministerie van VWS, door bijdragen van gasten en familie en door donaties van particulieren, bedrijven en instellingen. De subsidie van VWS wordt verstrekt op basis van een gemiddelde aantal opgenomen gasten. De activiteiten worden jaarlijks opgenomen in het jaarverslag. De jaarrekening en het Financiele Jaarverslag wordt jaarlijks gecontroleerd door een registeraccountant en voorzien van een samenstellingsverklaring.

Klik hier voor het financieel jaarverslag 2018 inclusief kascontrole commissie 2018

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door: Daniël Hoitink fotografie & video